Thông tin đất đai
 
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cấp phép thăm dò cát xây dựng sông Cái 
16/04/2020 
 
Xem chi tiết tại đây