Thông tin đất đai
 
Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp phép thăm dò khoáng sản đá chẻ xây dựng tại điểm quy hoạch số 26, núi Hòn Khô, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn 
01/03/2021 
 
Xem chi tiết tại đây