Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 
13/10/2020 
 
Xem chi tiết tại đây