Phòng chống dịch bệnh virus nCoV
 
Thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 
23/11/2021 
 

Ngày 20/11/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc thành lập 02 cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện cách ly y tế tập trung cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh gồm Trạm khách T68, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận (năng lực cách ly 50 chỗ) và Cơ quan quân sự huyện Ninh Hải (năng lực cách ly 25 chỗ).

Các cơ sở cách ly y tế tập trung chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Điều hành các Khu cách ly y tế tập trung tỉnh; có nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly y tế tập trung cán bộ, chiến sỹ tiếp xúc người nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Y tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Điều hành các Khu cách ly y tế tập trung tỉnh thành lập Khung điều hành quản lý khu cách ly y tế tại cơ sở cách ly tại Trạm khách T68 và Cơ quan quân sự huyện Ninh Hải; bố trí nhân lực, bảo đảm trang thiết bị nhu yếu phẩm, vật tư, hóa chất, phương tiện để thiết lập cơ sở cách ly tập trung, ban hành quyết định cách ly theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Đào Nhật Đạc