Tình hình thi hành pháp luật
 
Thành lập Đoàn kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. 
24/09/2013 
 

Ngày 24/9/2013, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1941/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.