Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tập huấn nâng cao năng lực về quản lý trường hợp 
17/09/2019 
 

Ngày 16/9/2019, Hợp phần Bảo vệ  trẻ em (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) thuộc Dự án Giảm nhẹ rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm tỉnh Ninh Thuận tổ chức lớp tập huấn năng cao năng lực về quản lý trường hợp cho 35 học viên đang làm công tác quản lý trường hợp, bảo vệ trẻ em cấp tỉnh, huyện và các xã thuộc địa bàn được dự án Unicef tài trợ.

Tại lớp tập huấn, các học viên được các chuyên gia của dự án Unicef truyền đạt các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em; hướng dẫn về các bước quy trình quản lý trường hợp và cách theo dõi, xác lập hồ sơ quản lý ca một cách có hệ thống hiệu quả….nhằm giúp các học viên tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức cho đội ngũ trực tiếp làm công tác quản lý trường hợp, bảo vệ trẻ em nhằm giảm đáng kể tai nạn thương tích cho trẻ em.

NH