Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tăng cường tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 
25/03/2020 
 

Ngày 17/3/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 902/BTTTT-TTCS về việc tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo đó, cần tăng cường tuyên truyền các nội dung như sau:

  1. Nội dung Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Quyết định 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013; Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013;
  2. Tuyên truyền những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2019 về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;
  3. Động viên tin thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;
  4. Tuyên truyền việc hợp tác quốc tế về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin;
  5. Phổ biến Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ: http://thongtinlietsi.gov.vn để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết;
  6. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;
  7. Đưa thông tin công tác hậu phương quân đội, xây dựng, tu bổ, sửa chữa các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ;
  8. Tuyên truyền mục tiêu giai đoạn 2019-2020 phấn đấu hoàn thành Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia tiến tới công bố dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; cơ bản hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ba cấp xã, huyện, tỉnh trong phạm vi toàn quốc.
LTHN