Chính trị - Xã hội
 
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 
12/09/2019 
 

Ngày 09/9/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3794/KH-UBND để triển khai thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung trong Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và xác định công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Nhân dân.

Nhiệm vụ trong thời gian tới đối với các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia tích cực vào công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; kịp thời biểu dương gương sáng tự học để lập thân, lập nghiệp, phát triển sản xuất – kinh doanh, tăng năng suất lao động, chất lượng công việc, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tăng trưởng kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Đối với Hội Khuyến học tỉnh, tiếp tục xây dựng, nhân rộng phong trào gia đình học tập, dòng họ học tập trong cộng dồng dân cư, làm hạt nhân xây dựng xã hội học học tập; phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; củng cố và phát triển các tổ chức hội khuyến học ở các cộng đồng dân cư; phát triển mạng lưới khuyến học trong các cơ quan doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang…tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, sôi nổi, hiệu quả; gắn kết các tiêu chí công nhận mô hình học tập với việc công nhận mô hình văn hóa và các danh hiệu thi đua./.

BTL 
Tin đã đưa
(03/08)
(28/07)
(27/07)
(27/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(22/07)