Chính trị - Xã hội
 
Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2020 
14/01/2020 
 

Ủy ban nhân nhân dân tỉnh vừa mới ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/01/2020 về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, để tăng cường các biện pháp quản lý, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã Chỉ thị:

Cục thuế tỉnh thực hiện giao dự toán phấn đấu thu ngân sách cho các đơn vị trong ngành với mức tăng tối thiểu 5% so với dự toán theo Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của Hội Đồng nhân dân tỉnh. Ngoài ra, thường xuyên nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời các biện pháp, giải pháp để chỉ đạo điều hành thu ngân sách trên địa bàn đạt hiệu quả. Chủ động thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ, tư vấn chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn, đặc biệt là các chính sách mới sửa đổi, bổ sung và công tác ủy nhiệm cho Bưu điện tỉnh thu thuế hộ gia đình, cá nhân kinh doanh; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách miễn giảm thuế, tháo gỡ khó khăn nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020.

Nhằm triển khai kịp thời chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, phí đến các doanh nghiệp và người dân kịp thời, đầy đủ nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, nâng cao tính tự giác của doanh nghiệp, người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật./.

P. TTBCXB 
Tin đã đưa
(14/08)
(12/08)
(12/08)
(11/08)
(11/08)
(08/08)
(08/08)
(06/08)
(06/08)
(05/08)