Thông báo chung dịch bệnh Covid-19
 
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 11 Liên quan đến các ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
25/07/2021