Thông tin đấu thầu
 
Thông báo bán đấu giá Khu tái đinh cư nhà máy xử lý nước thải thành phố Phan rang-Tháp chàm 
29/05/2014 
 

Thời gian đăng ký và tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian đăng ký đấu giá: kể từ ngày 19/05/2014 đến hết 11 giờ ngày 17/06/2014.

   Khách hàng được rút lại hồ sơ đăng ký đấu giá chậm nhất trước 11 giờ ngày 17/06/2014.

   - Thời gian tổ chức bán đấu giá:

  + Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải: tổ chức lúc 08 giờ, ngày 18/06/2014

xem chi tiết tại đây:  TBdaugiaKhuNMXLNT(29lo).doc

 
Tin đã đưa
(14/02)
(10/12)
(23/05)
(02/04)
(27/03)
(26/03)
(14/03)
(07/12)
(13/10)
(10/10)