Chính trị - Xã hội
 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích tháp Pô Klong Garai, tỉnh Ninh Thuận. 
05/08/2019 
 
Xem chi tiết tại đây