Chính trị - Xã hội
 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND Tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn Quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận 
23/05/2019 
 
Xem chi tiết tại đây