Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 
09/06/2016 
 
Ngày 09/6/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2189/KH-UBND về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020.
Xem chi tiết theo tài liệu đính kèm:

Kế hoạch 2189