Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
05/07/2018 
 

Để đảm bảo đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh phù hợp với thực tế, mang tính khách quan hơn, phản ánh được thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh, ngày 27/6/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 12/7/2018

Những nội dung chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND

- Bãi bỏ Phụ lục 3: Tiêu chí đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tiêu chí này được đưa vào thành một tiêu chí đánh giá trong Phụ lục I, II

- Bỏ các tiêu chí đánh giá về phần mềm mã nguồn mở, hệ thống hội nghị truyền hình tại Phụ lục I, II

- Bổ sung tiêu chí đánh giá về chứng thư số tại Phụ lục I, II; tiêu chí đánh giá về ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã trực thuộc tại Phụ lục II đảm bảo phù hợp với Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT ngày 18/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nội dung chi tiết Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND
Thùy Trang -STTTT 
Tin đã đưa
(13/02)
(22/01)
(10/01)
(09/01)
(08/01)
(08/01)
(27/12)
(26/12)
(24/12)
(24/12)