Chính trị - Xã hội
 
Quyết liệt nâng cao chỉ số cải cách hành chính 
10/07/2019 
 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là nâng cao xếp hạng Chỉ số CCHC (PAR Index), tỉnh ta luôn tìm ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao điểm số và xếp hạng của tỉnh.

Nhận diện chỉ số

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ CCHC, nâng cao Chỉ số PAR Index; nỗ lực trong điều hành, cải tiến phương pháp làm việc, sâu sát lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp và người dân, xóa bỏ dần những rào cản về thủ tục và thái độ gây cản trở, nhũng nhiễu, phiền hà; gắn kết chính quyền với người dân, nhằm xây dựng nền chính quyền kiến tạo, phục vụ góp phần đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo bảng xếp hạng vừa được Bộ Nội vụ công bố, Chỉ số PAR Index năm 2018 của tỉnh đạt 76,84 điểm, xếp hạng 32/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2017. Tuy chưa đạt được mục tiêu phấn đấu nằm trong nhóm 25 tỉnh, thành phố dẫn đầu nhưng với kết quả trên cũng là nỗ lực lớn của tỉnh. Điều này cho thấy, những nỗ lực đẩy mạnh CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của các ngành, địa phương trong năm 2018 đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng quy định TTHC, đơn giản hóa thành phần hồ sơ TTHC và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.


Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua bảng phân tích số liệu được Bộ Nội vụ công bố, một số tiêu chí, tiêu chí thành phần của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến CCHC, xếp hạng, nâng cao Chỉ số PAR Index. Cụ thể, công tác CCHC của tỉnh qua đánh giá của cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, kết quả khảo sát đối với các đối tượng này chỉ đạt 17,23/23,5 điểm, đạt 73,31% - chỉ tăng 2,2% so với năm 2017; việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, dẫn đến nhập, đăng tải công khai TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố chậm; công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của tỉnh và Trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị chưa cập nhật đầy đủ nội dung TTHC theo quy định; công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng TTĐT hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh chưa đầy đủ; thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh còn sai sót; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm; thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm và tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách chưa đạt kế hoạch đề ra; thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan hành chính các cấp ở địa phương, có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ rất ít (19 thủ tục)… do đó ảnh hưởng đến Chỉ số PAR Index của tỉnh.

Đẩy mạnh các giải pháp

Năm 2019, tỉnh đề ra mục tiêu duy trì kết quả xếp hạng Chỉ số PAR Index trong nhóm khá trở lên; phấn đấu vào nhóm tốt và xếp trong nhóm 25 tỉnh, thành phố dẫn đầu; tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC để nâng cao Chỉ số PAR Index, góp phần xây dựng nền hành chính liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả để phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở nhận diện được những tiêu chí, chỉ số thành phần đã làm tốt tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng; các tiêu chí, chỉ số thành phần chưa tốt để chấn chỉnh, đồng thời xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, giải pháp đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh, nâng cao Chỉ số PAR Index. Theo đó, các cơ quan, đơn vị có liên quan cần nghiêm túc nhìn nhận lại kết quả thực hiện và trách nhiệm trong việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020, Chương trình tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh. Tập trung tăng cường vai trò cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, thực hiện CCHC, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Có giải pháp hữu hiệu, những sáng kiến CCHC mang tính đột phá để vận dụng, áp dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao.

 


Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường
giải quyết kịp thời thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Văn Nỷ

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong CCHC, công tác kiểm tra, giám sát đối với công chức thuộc thẩm quyền, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giám sát, công bố kết quả giải quyết TTHC, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, không chấp hành hoặc chấp hành chưa nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm nội quy, quy chế ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, gắn với nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính; vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; quan tâm đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho bộ phận “một cửa” các cấp và triển khai cơ sở dữ liệu trong tổng hợp, báo cáo, lưu trữ số liệu công tác CCHC, trong thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm những trường hợp để TTHC trễ hạn, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở... tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Triển khai hiệu quả đề án xác định vị trí việc làm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn cho cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch năm 2019. Duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo quy định của Chính phủ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện Chỉ số PAR Index gắn với các Chỉ số PCI, PAPI, SIPAS; tập trung xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Theo baoninhthuan.com.vn 
Tin đã đưa
(11/10)
(11/10)
(11/10)
(11/10)
(11/10)
(10/10)
(09/10)
(08/10)
(08/10)
(07/10)