Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2016 
31/03/2016 
 
Ngày 31/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 883/QĐ-UBND Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2016.
Xem chi tiết flie đính kèm QDUB883.pdf