Chính trị - Xã hội
 
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018 
01/02/2019 
 

Ngày 29/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND về  việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018.