Chính trị - Xã hội
 
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
11/02/2019 
 

Ngày 11/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận