Chính trị - Xã hội
 
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận 
01/02/2019 
 

Ngày 31/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận