Chính trị - Xã hội
 
Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực tài chính 
11/02/2019 
 

Ngày 11/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực tài chính