Chính trị - Xã hội
 
Quyết định tổ chức lại Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
07/04/2021 
 

Ngày 06/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý di tích tỉnh và Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận (Quyết định).Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận (Ảnh: sưu tầm)


Việc tổ chức lại Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Bảo tàng) nhằm khắc phục sự trùng lắp về hoạt động giữa Ban Quản lý di tích tỉnh và Bảo tàng tỉnh; giải quyết những khó khăn, hạn chế trong quá trình hoạt động của 02 đơn vị này và góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình số 181-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Quyết định, Bảo tàng có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con người, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng; tổ chức các hoạt động bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị các di tích quan trọng trên địa bàn tỉnh được giao trực tiếp quản lý gắn với phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bảo tàng (sau khi tổ chức lại) có trụ sở đặt tại đường 16/4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (trụ sở của Bảo tàng tỉnh hiện nay).

Bảo tàng chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021./.

Đào Nhật Đạc 
Tin đã đưa
(12/04)
(09/04)
(08/04)
(08/04)
(08/04)
(26/03)
(26/03)
(25/03)
(24/03)
(22/03)