Thông tin đất đai
 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ninh Hải 
04/04/2019 
 
Xem chi tiết tại đây