Thông tin đất đai
 
Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Nam. 
04/04/2019 
 
Xem chi tiết tại đây