Chính trị - Xã hội
 
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp công tác tổ chức tang lễ cho người từ trần là cán bộ, công chức, viên chức 
09/05/2018 
 

    Căn cứ Thông tư số 74/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi phí và thực hiện việc cấp, quyết toán ngân sách nhà nước phục vụ Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang cấp cao;

    Thực hiện Công văn số 2487-CV/TU ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế phối hợp trong tổ chức lễ tang cho người từ trần là cán bộ, công chức, viên chức;

    Ngày 08 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ký và ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tổ chức lễ tang cho người từ trần là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.


       **** Tải tài liệu tại đây:   QDUB30.2018_signed.pdf

(TH)