Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Quyết định ban hành Kế hoạch Đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
20/10/2020 
 

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa mới ban hành Quyết định số 2313/QĐ-BTNMT ngày 19/10/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường đúng theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010; quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường. Đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tại tỉnh Ninh Thuận, các khu vực khoáng sản đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm: Đá granit khu vực Hòn Giồ 1, xã Nhơn hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; Đá Granit khu vực Hòn Giồ 2, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Phương thức tiến hành tổ chức đấu giá theo quy định Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014./.