Thông tin đấu thầu
 
Quyết định Về việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn I, công suất 1.500MW 
26/10/2021