Chính trị - Xã hội
 
Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, tỉnh Ninh Thuận. 
06/09/2019 
 
Xem chi tiết tại đây