Chính trị - Xã hội
 
Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tại các huyện, thành phố 
10/11/2020 
 
Xem chi tiết tại đây