Chính trị - Xã hội
 
Quy định về thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Chính phủ 
11/09/2018 
 

Ngày 24/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 36/2018/QĐ-TTg quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải điều ước quốc tế.

Thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Chính phủ được quy định như sau:

- Cơ quan đề xuất gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức có liên quan về ký, thông qua, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ thực hiện, chấm dứt, từ bỏ hoặc rút khỏi thỏa thuận;

- Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ lấy ý kiến;

- Sau khi hoàn thiện hồ sơ, cơ quan đề xuất trình Chính phủ quyết định đối với thỏa thuận nhân dân Chính phủ; kiến nghị Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định đối với thỏa thuận nhân danh Nhà nước;

- Trên cơ sở quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền, cơ quan đề xuất tổ chức việc ký, thông qua, sửa đổi bổ sung, tạm đình chỉ thực hiện, chấm dứt, từ bỏ hoặc rút khỏi thỏa thuận.

Thủ tục rút gọn được áp dụng trong trường hợp cần xử lý gấp do yêu cầu về chính trị, đối ngoại; bên hoặc các bên nước ngoài không yêu cầu giấy ủy quyền cho việc ký thỏa thuận…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

Ngọc Vân