Chính trị - Xã hội
 
Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến 
10/09/2020 
 

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến có hiệu lực từ ngày 15/9/2020.

Theo nghị định này được quy định về việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, kết nối, chia sẽ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, Cơ sở dữ liệu khác của Bộ, ngành địa phương, cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch; đăng ký hộ tịch trực tuyến.

 
Tin đã đưa
(20/12)
(22/09)
(22/09)
(21/09)
(20/09)
(20/09)
(17/09)
(15/09)
(13/09)
(10/09)