Chính trị - Xã hội
 
Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
14/05/2019 
 
Xem chi tiết tại đây