Chính trị - Xã hội
 
Quy định mới trong thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính 2011-2012. 
18/07/2012 
 

Ngày 09/7/2012, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 601/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh,

Theo đó, đối với các Bộ, ngành, địa phương có số lượng công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính đông, có cơ cấu ngạch công chức phù hợp, có nhu cầu và đảm bảo được điều kiện tổ chức thi thì có văn bản (kèm theo đề án) đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, quyết định ủy quyền tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh. Trong đó, quy định trách nhiệm:

 a) Bộ Nội vụ:

- Phê duyệt Đề án ủy quyền tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính 2011-2012 trên cơ sở xem xét đề nghị của Bộ, ngành, địa phương;

- Quyết định chỉ tiêu nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính của Bộ, ngành, địa phương và phê duyệt danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi;

- Quyết định thành lập Hội đồng thi nâng ngạch trên cơ sở đề nghị của Bộ, ngành, địa phương được ủy quyền tổ chức thi nâng ngạch. Chủ tịch Hội đồng thi là đại diện lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương được ủy quyền tổ chức thi nâng ngạch;

- Quyết định đề thi và đáp án các môn thi;

- Quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch;

- Quyết định thành lập Ban chấm thi và tổ chức thực hiện việc chấm thi; quyết định công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch theo đề nghị của Hội đồng thi nâng ngạch và tổ chức thực hiện việc phúc khảo (nếu có);

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi nâng ngạch công chức của Bộ, ngành, địa phương;

 b) Hội đồng thi nâng ngạch của các Bộ, ngành, địa phương:

- Thông báo kế hoạch, thời gian và địa điểm tổ chức thi;

- Thành lập Ban coi thi, Ban phách;

- Tổng hợp danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi;

- Tổ chức thu phí dự thi và sử dụng theo quy định;

- Tổ chức rọc phách và chuyển bài thi đã rọc phách về Bộ Nội vụ để tổ chức chấm thi;

- Ghép phách, tổng hợp điểm các bài thi và đề nghị Bộ Nội vụ công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch;

- Giải quyết khiếu nại tố cáo (nếu có) trong quá trình tổ chức kỳ thi theo quy định./.

Phương Dung