Chính trị - Xã hội
 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận 
05/08/2019 
 
Xem chi tiế tại đây