Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Ninh Thuận 
12/08/2020 
 

Ngày 17/7/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 23/2020/QĐ-UBND Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Ninh Thuận. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/7/2020 và thay thế Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Trang tin điện tử tỉnh Ninh Thuận.

Quy định này áp dụng đối với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; thành viên Ban biên tập Cổng thông tin điện tử và những người tham gia thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm được đăng tải; người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm.

Theo đó, khung hệ số nhuận bút đối với tác phẩm theo từng thể loại: Tin (tin hoạt động, sự kiện không kèm ảnh là 1.0 điểm/bài; tin hoạt động, sự kiện kèm ảnh là 1.5 điểm/bài; tin tổng hợp, tin sâu, tường thuật là 1.2-2.5 điểm/bài; tin đăng lại báo khác là 0.5 điểm/bài); Ảnh hoạt động sản xuất trên các lĩnh vực (ở đồng bằng, thành phố là 1.2-1.5 điểm/bài; ở miền núi, vùng sâu, vùng xa là 1.5-1.8 điểm/bài); bài phản ánh là 2.0-2.5 điểm/bài; bài bình luận là 2.5-3.0 điểm/bài; nghiên cứu là 3.0-4.0 điểm/bài; trực tuyến, media là 4.0-5.0 điểm/bài.

Nhuận bút là giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút được quy định bằng 10% mức tiền lương cơ sở. Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.

Đối với chi bồi dưỡng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử cho người sưu tầm, cung cấp, biên tập tin, bài được tính bằng 10% nhuận bút trong khung quy định tại Điều  6 của Quy định này. Định mức chi thù lao cho Ban biên tập không vượt quá 20% tổng quỹ chi trả nhuận bút./.

Anh Vững