Kinh tế
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh 
01/08/2019 
 

Chiều ngày 01/8/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam-Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Ban Chỉ đạo): 07 tháng đầu năm 2019, các Sở, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo và đạt được một số kết quả nhất định, hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo đều được các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu nội dung và thời gian quy định; công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã được tăng cường; nổi bậc trong năm 2019 là lần đầu tiên hợp tác xã được bố trí vốn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng với số kinh phí tương đối lớn; hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và phát triển; một số hợp tác xã chuyển đổi mô hình hoạt động kiểu mới đã phát huy được năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động, bước đầu hình thành được mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp, góp phần làm thay đổi sinh kế, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên hợp tác xã. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam ghi nhận và đánh giá cao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành, địa phương tổ chức rà soát các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, bám sát công việc và chủ động hơn nữa trong quá trình thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, tập trung thực hiện tốt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đổi mới, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận);  tăng cường tháo gỡ khó khăn toàn diện cho kinh tế tập thể, HTX; xây dựng, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến; tiếp tục tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX/THT gắn với ngành hàng, liên kết doanh nghiệp để phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm đặc thù của tỉnh./.

Minh Trung