Giáo dục
 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 
12/07/2018 
 

Sáng ngày 12/7/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình đã chủ trì buổi làm việc với thường trực Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 tỉnh Ninh Thuận về một số vấn đề trọng tâm công tác năm 2018 và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập - báo cáo, đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 và kết quả thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2018, các thành viên trong Ban chỉ đạo đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong đó, các thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã hiện nay vẫn chưa thực sự vào cuộc một cách quyết liệt, chưa kịp thời thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã cũng và chưa đầu tư đúng mức trong việc triển khai đề án xã hội học tập. Cùng với đó, công tác kiểm tra, đánh giá, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cũng ít được quan tâm dẫn đến hoạt động một cách thụ động, mờ nhạt vv...Đ/c Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng xã hội của tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm để xây dựng các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh việc củng cố, kiện toàn đối với Ban chỉ đạo cấp tỉnh, đồng thời tham mưu văn bản chỉ đạo Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các huyện, thành phố thực hiện củng cố, kiện toàn, và xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo thường xuyên và hiệu quả. Đồng chí Lê Văn Bình đề nghị các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức sát nhập các Trung tâm học tập cộng đồng vào Trung tâm văn hóa để nâng cao năng lực hoạt động, tổ chức nhân rộng các mô hình xã hội học tập, nâng cao kiến thức cho cộng đồng, nhất là ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển và vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Bên cạnh đó cần chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ tham gia công tác xây dựng xã hội học tập và tăng cường kiểm tra việc thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập, nhất là đối với cấp huyện và các xã, phường, thị trấn; giao Sở Tài chính sớm hướng dẫn các huyện, thành phố trong việc phân bổ nguồn vốn đảm bảo về kinh phí cho việc thực hiện đề an xây dựng xã hội học tập; các ngành Giáo dục và Đào tạo, Thông tin truyền thông và cơ quan báo chí địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ công chức và người dân về về xây dựng xã hội học tập từ đó có ý thức tự giác trong học tập, nâng cao trình độ dân trí, kỹ năng tay nghề, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và năng suất lao động trong các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Trà My