Kinh tế
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh 
21/07/2017 
 

Sáng ngày 20/7/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam-Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo. 

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Ban Chỉ đạo): Trong 6 tháng đầu năm 2017, các Sở, ngành, địa phương đã bám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo (Kế hoạch số 775/KH-BCĐ ngày 10/3/2017) như: Triển khai thí điểm cánh đồng lớn sản xuất lúa giống trong vụ Hè Thu 2017, gắn với liên kết doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm cho nhân dân tại xã Phước Hậu, huyên Ninh Phước; triển khai cánh đồng lớn sản xuất mía, kết hợp ứng dụng công nghệ cao tại xã Phước Thắng, huyện Bác Ái; thành lập, kiện toàn Ban Phát triển kinh tế tập thể các huyện, thành phố; hỗ trợ một số HTX hoàn tất các thủ tục hồ sơ để được vay vốn tín dung theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục để giải thể 02/13 HTX ngừng hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã; triển khai thí điểm mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cây mì trên địa bàn huyện Ninh Sơn;...Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam ghi nhận và đánh giá cao một số Sở, ngành, địa phương đã bám sát, thực hiện tốt  các nội dung theo Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương tổ chức rà soát các nhiệm vụ được giao, bám sát công việc và chủ động hơn nữa trong quá trình thực hiện để hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ năm 2017 cũng như một số công việc phát sinh liên quan đến củng cố, phát triển, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt lưu ý các công việc trọng tâm như: Tiếp tục giải quyết các tồn tại, hạn chế sau chuyển đổi mô hình hợp tác xã kiểu mới cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động để giúp các HTX phát triển bền vững, ổn định; thực hiện các thủ tục để giải thể các HTX ngừng hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã ngay trong năm 2017; rà soát, lựa chọn một số HTX để tập trung hỗ trợ, xây dựng HTX điển hình kiểu mới của tỉnh, làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng trong thời gian tới./.

Minh Trung