Kinh tế
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh 
26/07/2018 
 

Sáng ngày 25/7/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam-Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo. 

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Ban Chỉ đạo): 06 tháng đầu năm 2018, các Sở, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo và đạt được một số kết quả nhất định, nhất là việc tổ chức triển khai cánh đồng lớn gắn với liên kết doanh nghiệp, HTX, THT để hỗ trợ sản xuất và bao tiêu sản phẩm ổn định cho nhân dân; công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã được tăng cường; hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định; đã hình thành một số mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị giữa hợp tác xã với doanh nghiệp,...Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tổ chức rà soát các nhiệm vụ được giao, bám sát công việc và chủ động hơn nữa trong quá trình thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó đặc biệt lưu ý các công việc trọng tâm như: Tập trung tháo gỡ khó khăn toàn diện cho kinh tế tập thể, HTX theo Kế hoạch số 4143/KH-BCĐ ngày 05/10/2017 của Ban Chỉ đạo; tổng kết đánh giá các mô hình liên kết, tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị đang triển khai trên địa bàn tỉnh để rút kinh nghiệm và nhân rộng; xây dựng Đề án đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác nông nghiệp; vận động thành lập mới HTX/THT gắn với ngành hàng, liên kết doanh nghiệp để phát triển chuỗi giá trị; xây dựng các mô hình HTX điển hình kiểu mới; tiếp tục hỗ trợ thực hiện thí điểm đưa cán bộ trẻ có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn ở HTX và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và thành viên HTX./.

Minh Trung