Chính trị - Xã hội
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì Hội nghị công bố quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2025 
06/08/2018 
 

Chiều ngày 03/8/2018, tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì Hội nghị công bố quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2025 (theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/6/2018.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2025 và thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp giai đoạn 2016 - 2025 là 190.677,84 ha; trong đó: Rừng đặc dụng là 41.372,34 ha (chiếm 21,7%), rừng phòng hộ là 125.053,46 ha (chiếm 65,6%), rừng sản xuất là 24.252,04 ha. Dự thảo Kế hoạch tập trung các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: Tổ chức công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch 3 loại rừng đến các địa phương và chủ rừng; bàn giao thực địa diện tích, ranh giới đất quy hoạch 03 loại rừng cho các chủ rừng, UBND cấp xã quản lý; xác lập diện tích, ranh giới của các đơn vị chủ rừng, UBND xã quản lý; bàn giao đất sản xuất nông nghiệp đã điều chỉnh ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng cho địa phương quản lý để bố trí đất sản xuất cho nhân dân; điều tra, lập hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý diện tích đất sản xuất nông nghiệp nằm xen kẻ trong quy hoạch 3 loại rừng để quản lý, kiểm tra và xử lý việc lấn chiếm đất lâm nghiệp mở rộng sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý bảo vệ rừng,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến các đại biểu để hoàn chỉnh Kế hoạch đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ các nội dung để giao các Sở, ngành, địa phương, chủ rừng và đơn vị liên quan thực hiện thông suốt, hiệu quả, trong đó lưu ý một số nội dung sau: Tổ chức  bàn giao hồ sơ, cắm mốc, bàn giao ngoài thực địa đất sản xuất nông nghiệp đã điều chỉnh ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng cho địa phương quản lý để bố trí đất sản xuất cho nhân dân, trường hợp cần thiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp hoặc Hội nghị chuyên đề hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục chi tiết để các địa phương, chủ rừng thực hiện; điều tra, lập hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý diện tích đất sản xuất nông nghiệp nằm xen kẽ trong quy hoạch 3 loại rừng. Giao các Sở, ngành liên quan, đặc biệt là các chủ rừng, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch của tỉnh để xây dựng Kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị mình để giao cho các phòng ban, đơn vị trực thuộc liên quan thực hiện./.

Minh Trung 
Tin đã đưa
(19/02)
(18/02)
(15/02)
(14/02)
(14/02)
(14/02)
(13/02)
(11/02)
(11/02)
(11/02)