Chính trị - Xã hội
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh làm việc với Sở Xây dựng 
14/10/2021 
 

Ngày 14/10/2021, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 và kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, các chỉ số tại Sở Xây dựng. Cùng tham dự có Phó Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh và Ban Giám đốc Sở, các thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng.Đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng


Theo báo cáo trong 09 tháng đầu năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành các văn bản triển khai công tác cải cách hành chính theo đúng chỉ đạo; đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật; đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đơn giản hóa 55 thủ tục hành chính; đưa tất cả thủ tục hành chính của Sở tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh; đã tham mưu phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn phân cấp.

Theo kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020 thì tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hẹn xếp vị thứ 1/40 đơn vị, địa phương; mức độ hài lòng của Sở Xây dựng đạt 93,75%, xếp vị thứ 4/40 đơn vị, địa phương. Về triển khai thực hiện các chỉ số PAPI, SIPAS, các giải pháp đã triển khai thực hiện của Sở Xây dựng đã góp phần cùng với các cơ quan, đơn vị khác cải thiện Chỉ số SIPAS năm 2020 của tỉnh, đạt 85,17%, tăng tỷ lệ 4,13% so với năm 2019 (đạt mục tiêu đến năm 2020 trên 80% theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy). Thông qua những giải pháp chủ động, tích cực nêu trên, công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Xây dựng đã xếp hạng 03/21 sở, ban, ngành cấp tỉnh, tăng 6 bậc so với năm 2019.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ buổi làm việc của Sở Xây dựng; đồng thời, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của toàn ngành Xây dựng trong 09 tháng đầu năm 2021. Để tiếp tục thực hiện thành công nhiệm vụ còn lại 03 tháng cuối năm 2021 và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng, đồng chí Phan Tấn Cảnh chỉ đạo toàn ngành Xây dựng tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm vượt khó, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh yêu cầu toàn ngành Xây dựng triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong 03 tháng còn lại của năm 2021 và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đến năm 2025. Tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng ở 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) đạt mục tiêu đơn giản hóa 20,0% theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Làm tốt công tác đánh giá, phân loại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Phấn đấu từ nay đến cuối năm 2021, Sở Xây dựng không phát sinh nhiệm vụ trễ hạn, tồn đọng. Tiếp tục rà soát tham mưu triển khai cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh theo quy định.

Đối với Chỉ số SIPAS của tỉnh, đồng chí Phan Tấn Cảnh chỉ đạo Sở Xây dựng tập trung rà soát, cải tiến, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của ngành Xây dựng, giao Sở Xây dựng chủ động tham mưu, triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa
(20/12)
(03/12)
(03/12)
(30/11)
(27/11)
(25/11)
(24/11)
(24/11)
(24/11)
(22/11)