Chính trị - Xã hội
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh làm việc với Sở Công Thương 
09/10/2021 
 
Chiều ngày 06/10/2021, đồng chí Phan Tấn Cảnh, PhóChủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 và kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, các chỉ số tại Sở Công Thương.

Ngành Công Thương đã tham mưu triển khai kịp thời các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính và việc nâng cao các chỉ số năm 2021; thành lập Tổ giúp việc triển khai các công việc liên quan đến công tác cải cách hành chính tại Sở; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thông qua việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021; đã xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Sở Công Thương theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21/02/2018. Đến nay, Sở đã cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

 

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Công Thương

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ buổi làm việc của Sở Công Thương. Để tiếp tục thực hiện thành công nhiệm vụ còn lại 03 tháng cuối năm 2021, đồng chí đề nghị Sở Công Thương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn ngành Công Thương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện và duy trì ổn định, bền vững Chỉ số thành phần Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong Chỉ số PCI của tỉnh. Sở Công Thương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Thông báo số 292-TB/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đến năm 2025 và Kế hoạch số 3941/KH-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình Cải cách hành chính tỉnh. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện xây dựng và hoàn thiện thể chế;thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tập trung rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế liên quan đến đầu tư kinh doanh, đặc biệt là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương năm 2021.

Đức Nam 
Tin đã đưa
(20/12)
(21/10)
(21/10)
(20/10)
(18/10)
(17/10)
(15/10)
(15/10)
(15/10)
(14/10)