Chính trị - Xã hội
 
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận 
11/10/2019 
 
Xem chi tiết tại đây