Chính trị - Xã hội
 
Phê duyệt Đề án thanh toán học phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2025 
24/02/2020 
 

Ngày 21-02-2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thanh toán học phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, mục tiêu của Đề án đề ra là từ tháng 08-2020 đến tháng 12-2021 sẽ triển khai tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, các lớp đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận. Cuối năm 2021, tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai diện rộng. Từ tháng 01-2022 sẽ triển khai tại các cơ sở giáo dục từ cấp mầm non đến cấp trung học tại đóng trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, các trường trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tại địa bàn thị trấn của các huyện. Từ tháng 01-2023 sẽ khuyến khích triển khai tại các cơ sở giáo dục công lập còn lại.Trung tâm GDTX-DN tỉnh Ninh Thuận sẽ triển khai thực hiện Đề án từ tháng 08-2020 đến tháng 12-2021


Đề án chú trọng tăng cường phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt qua ngân hàng; quy trình, thủ tục thanh toán qua ngân hàng, những lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ thanh toán học phí qua ngân hàng; đồng thời phát triển cả về số lượng, chất lượng kết hợp với sắp xếp hợp lý, hiệu quả mạng lưới máy giao dịch tự động (ATM), thiết bị chấp nhận thẻ (POS) trong trường học và sử dụng các dịch vụ thanh toán hiện đại khác (SmartBanking) phù hợp với các giải pháp được lựa chọn.

Việc triển khai thực hiện Đề án trên tại các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Ninh Thuận là nhằm thực hiện tốt Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22-11-2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 02-7-2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngận hàng cho nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa