Chính trị - Xã hội
 
Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận 
17/02/2020 
 
Xem chi tiết tại đây