Kinh tế
 
Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trongnăm 2019  
02/01/2019 
 

Năm 2018, cùng với cả nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tỉnh ta đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện.

Có 15/15 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch đạt kết quả bước đầu; đã tạo được làn sóng đầu tư mới thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế vào các ngành, lĩnh vực trụ cột của tỉnh như năng lượng tái tạo, du lịch và bất động sản. Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho hộ nghèo và đối tượng chính sách được quan tâm tốt hơn. Đời sống của các tầng lớp nhân dân có bước cải thiện đáng kể. Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Công tác chỉ đạo sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được tập trung triển khai thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt và đạt được kết quả bước đầu. Cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố; lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được nâng cao. 

 Năm 2019 tỉnh nhà tiếp tục đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc phát triển kinh tế biển. Ảnh: Văn Nỷ

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Do đó mục tiêu chung của tỉnh ta đề ra trong năm 2019 đó là: Tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm cơ cấu lại nền nông nghiệp, công nghiệp và đầu tư. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn trên các lĩnh vực trọng điểm về phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; phát huy tiềm lực khoa học - công nghệ, tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Chú trọng phát triển văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoat động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế và cải cách hành chính. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đồng thời đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10-11%; GRDP bình quân đầu người đạt 46 – 47 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn 2.700 – 2.800 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 15.200 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1 – 1,5% (riêng huyện Bác Ái giảm giảm ít nhất 4%); giải quyết việc làm mới cho 15.500 lao động; đào tạo nghề cho 8.500 lao động; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 89% dân số. Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 94%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 46,3%. Kết nạp từ 900 – 930 đảng viên trở lên.

Phấn khởi, tự tin với những kết quả đạt được, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khó khăn đã được chỉ ra, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ năm 2019, đưa tỉnh ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn nữa trong năm 2019 và những năm tiếp theo, làm tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại 2 năm 2019-2020, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Theo Baoninhthuan.com.vn