Giáo dục
 
Phấn đấu đến năm 2025 trường phổ thông đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 65,0% 
22/05/2021 
 

Cụ thể hóa chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Ninh Thuận lần thứ XIV, đến năm 2025, tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn Quốc gia đạt 65,0%, ngày 20/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 2468/KH-UBND về việc xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu chung Kế hoạch đặt ra nhằm tập trung chỉ đạo duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các trường học đạt chuẩn quốc gia; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia phấn đấu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2014 và phấn đấu đạt mức độ 2 vào năm 2024

Lộ trình thực hiện đến năm 2025, ở bậc học giáo dục phổ thông sẽ phấn đấu đạt 154/218 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 70,06% (dự kiến vượt 5,06% so với kế hoạch, trong đó có 12 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2). Ở bậc giáo dục mầm non sẽ có trường đạt chuẩn quốc gia 34/95 đạt 35,8% (dự kiến vượt 5,8% so với kế hoạch, trong đó có 7 trường đạt mức độ 2).

Trên cơ sở mục tiêu Kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục bám sát các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ tiêu tại Kế hoạch này, Chương trình xây dựng Nông thôn mới và tình hình thực tiễn tại mỗi địa phương để ban hành Kế hoạch với những giải pháp phù hợp (bao gồm cả nguồn vốn, nhân lực, xã hội hoá,…) để thực hiện thành công việc công nhận trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Trước đó, tính đến tháng 12/2020, toàn tỉnh đã có 133/304 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó: Khối giáo dục phổ thông có 113/217 trường đạt tỷ lệ 52,1% (vượt kế hoạch tỉnh Đảng bộ lần XIII 2,1%), trong đó: cấp tiểu học có 75/134 (tỉ lệ 56,0%), cấp THCS 30/61 (tỉ lệ 49,2%); cấp THPT 8/22 (tỉ lệ 36,4%); Khối giáo dục mầm non có 20/87 (tỉ lệ 23,0%) trường chuẩn quốc gia vượt kế hoạch tỉnh Đảng bộ lần XIII là 3,0%./.

Nguyễn Anh Minh