Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Ninh Hải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ 
12/11/2019 
 

Thực hiện chủ đề cải cách hành chính năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả”, huyện Ninh Hải đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC) từ huyện tới cơ sở, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.  

Nhằm triển khai hiệu quả công tác CCHC, UBND huyện Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch 254/KH-UBND ngày 14/11/2018 về cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Hải năm 2019; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 22/02/2019 về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019, cùng nhiều văn bản, kế hoạch, quyết định khác để triển khai thực hiện nhằm xây dựng hệ thống chính quyền thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực.

Bà Lê Thị Thúy Hòa, phó trưởng phòng nội vụ huyện Ninh Hải, đánh giá: “Năm 2019, các phòng, ban cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đã nghiêm túc thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó có nhiều xã có sáng kiến, các giả pháp cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Điển hình như, giải pháp tăng cường công tác kiểm tra về quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn Tân Hải; mô hình trao thư chia buồn tận nhà cho gia đình có người khai tử; giải pháp cấp giấy khai sinh, cấp lại giấy khai sinh, bảo hiểm y tế tại thôn của Nhơn Hải…, điều đó cho thấy sự năng động của các đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính”

UBND huyện Ninh Hải cũng tích cực tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành. Duy trì thực hiện tốt công tác tổ chức họp giao ban công tác cải cách hành chính nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại để đưa ra những giải pháp, nhiệm vụ phù hợp cho thời gian tiếp theo. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn cập nhật các thủ tục hành chính đã UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố mới, sửa đổi, bổ sung. UBND huyện đã công khai 337 thủ tục cấp huyện trên trang thông tin điện tử huyện và 337 thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3.

Đồng thời, UBND huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền nội dung CCHC đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt là cải cách về TTHC thực hiện theo cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông”, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Trong năm 2019, toàn huyện đã tiếp nhận 50.111 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, trong đó giải quyết đúng hẹn 45.051 hồ sơ, trước hẹn 2.961 hồ sơ.

Nhằm hiện đại hóa nền hành chính, UBND huyện đã không ngừng kiện toàn, cải cách tổ chức bộ máy; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến các xã, thị trấn để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn đào tạo, đáp ứng yêu cầu công việc. Tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả Chỉ thị 21/CT-UBND ngày 08/8/2012 về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh trao đổi công việc qua hệ thống chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TDOffice), thư điện tử góp phàn giảm tải số lượng văn bản hành chính.

Bà Lê Thị Thúy Hòa, phó trưởng phòng Nội vụ, cho biết thêm: “Thời gian qua, phòng Nội vụ đã chủ động tham mưu UBND huyện tăng cường chỉ đạo các phòng, ban có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động quản lý hành chính, để từng bước hiện đại hóa nền hành chính trên địa bàn”.

Để thực tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, thời gian tới UBND huyện Ninh Hải sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai danh mục các thủ tục hành chính. Tăng cường công tác tuyên tuyền về CCHC. Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, triển khai đồng bộ quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC từ cấp huyện đến cấp cơ sở. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, trong đó duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và 9001: 2015 vào hoạt động cơ quan hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, quản lý; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kế hoạch các cấp về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

LÊ HOÀN