Chính trị - Xã hội
 
Nghị quyết Thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
20/05/2020