Cải cách hành chính
 
Ninh Hải: Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính 
11/10/2021 
 

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước, nhằm góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội. Nên trong thời gian qua, huyện Ninh Hải đã triển khai đồng bộ, đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính từ huyện tới cơ sở, theo hướng dân chủ, hiện đại... mục đích nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể nói, trong số các nội dung như cải cách thể chế, cải cách hành chính công, hiện đại hoá hành chính..., thì nội dung cải cách thủ tục hành chính được đặc biệt chú trọng; phương thức giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” hiện đại, đã giúp giảm tình trạng hồ sơ chậm trễ; công tác rà soát thống nhất thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã được đưa vào thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính, tạo lòng tin cho bà con nhân dân khi đến liên hệ xử lý công việc hành chính.

 Trong 9 tháng đầu năm, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp huyện và cấp xã đã tiếp nhận 62.934 hồ sơ, trong đó, giải quyết trước hẹn 6.189 hồ sơ; đúng hẹn 56.106  hồ sơ,  có 488 hồ sơ đang giải quyết và một số hồ sơ không giải quyết. Đồng thời, tổng số thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn huyện là 457 thủ tục (cấp huyện là 310, cấp xã là 147 ). Trong 310 TTHC cấp huyện, đã rà soát, cập nhật đưa vào thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận một cửa với 263 thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử (https://mc.ninhthuan.gov.vn.).Song song đó, thực hiện gửi 05 thư chúc mừng, 63 thư chia buồn và thư xin lỗi đến tổ chức, người dân khi nhận kết quả.

Không chỉ thế, Ninh Hải còn  không ngừng tăng cường đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hành chính; thường xuyên sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại hoá hành chính. Đẩy mạnh trao đổi công việc qua Hệ thống chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TDOffice), thư điện tử góp phần giảm tải số lượng văn bản hành chính.

Cùng với đó, Ninh Hải luôn không ngừng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua việc thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai thực hiện phần mềm đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức đăng ký nhu cầu đào tạo để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của huyện. Cụ thể, đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên (47 người), chuyên viên chính năm 2021 (11 người).

Đặc biệt, trong tình hình ảnh hưởng dịch covid – 19 hiện nay, bộ phận “ Một cửa” và “ Một cửa liên thông” vẫn thực hiện nhiệm vụ như thường khi. Tuy nhiên, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được triển khai thực hiện nghiêm túc; thường xuyên nhắc nhở và hướng dẫn người đến liên hệ công việc phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo tinh thần đảm bảo sức khỏe.

Ông Lê Thành Nhưt - Phó phòng nội vụ Ninh Hải cho biết:Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ta, Ninh Hải đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc cải cách, sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại nhiều lần của công dân.  Kết quả cải cách hành chính ở một số nội dung có những chuyển biến tích cực. Hiệu quả sử dụng, quản lý và đào tạo đội ngũ công chức, viên chức được nâng cao, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được chuẩn hóa; ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức có chuyển biến, mô hình thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ngày càng hoàn thiện và phát huy hiệu quả phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức và công dân”.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới, huyện Ninh Hải sẽ tiếp tục thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng thúc đẩy sáng kiến, giải pháp cải tiến trong công tác CCHC góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn ; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, quản lý, công việc hành chính; rà soát các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định hiện hành; đồng thời, duy trì thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng tháng, quý, năm trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và công khai đầy đủ tại cơ quan, đơn vị dựa trên ứng dụng phần mềm đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính, đến nay, các hoạt động về cải cách hành chính của huyện đã vào nề nếp, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Qủa thật, xác định “ cải cách hành chính” nhằm góp phần giúp Ninh Hải nói riêng, Ninh Thuận nói chung trên đà phát triển sẽ ngày càng phát triển hơn, đúng mục tiêu: Dân giàu – nước mạnh – công bằng – văn minh.     
THU ĐÔNG – ĐÀI NINH HẢI 
Tin đã đưa
(21/10)
(21/10)
(08/10)
(01/10)
(09/09)
(04/09)
(06/08)
(22/07)
(16/07)
(25/03)